ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH4314 เภสัชวิทยา
2 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม