ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OH2112 สรีรวิทยาของมนุษย์
2 OH2316 การสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม
3 OH3102 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
4 OH3201 พิษวิทยาและโรคที่สัมพันธ์กับการทำงานอาชีวอนามัย
5 OH3205 การจัดทำโครงการและรายงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6 PH0112 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 2