ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 HE3403 การให้คำปรึกษาด้านอนามัยการเจริญพันธุ์
2 HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3 HE4910 สัมมนาสาธารณสุข
4 HE4910 สัมมนาสาธารณสุข
5 HE3219 การจัดหาน้าสะอาดและการกาจัดของเสีย
6 OH2112 สรีรวิทยาของมนุษ