ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OH2112 สรีรวิทยาของมนุษย์
2 OH2316 การสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม
3 OH3102 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
4 OH3205 การจัดทาโครงการและรายงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 OH3211 อาชีวเวชศาสตร์