ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2221 สุขภาพจิต
2 CPH3222 การปฐมพยาบาล
3 CPH3223 อาชีวอนามัย
4 CPH3224 พฤติกรรมสุขภาพ
5 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
6 CPH3226 การบริหารงานสาธารณสุข
7 CPH3312 หลักการควบคุมโรค
8 CPH3321 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
9 CPH4322 วินิจฉัยและบำบัดโรคเบื้องต้น
10 CPH4323 การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
11 CPH4324 การสื่อสารสุขภาพ
12 CPH4421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
13 PHS1121 ชีวเคมี
14 PHS1123 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
15 PHS1124 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา