ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OHS2205 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
2 OHS1209 ชีวเคมี
3 OHS2206 การปฐมพยาบาลในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4 OHS2207 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 OHS2208 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6 OHS3201 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
7 OHS3216 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอันตราย
8 OHS3307 การยศาสตร์
9 OHS3308 อาชีวเวชศาสตร์
10 OHS3309 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
11 OHS3310 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12 OHS3319 โครงการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13 OHS3320 การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
14 OHS4404 สหกิจศึกษา
15 GEN1002 สุขภาพเพื่อชีวิต
16 GEN1002 สุขภาพเพื่อชีวิต
17 GEN1113 สุขภาพเพื่อชีวิต