ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2221 สุขภาพจิต
2 CPH3222 การปฐมพยาบาล
3 CPH3223 อาชีวอนามัย
4 CPH3224 พฤติกรรมสุขภาพ
5 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
6 CPH3226 การบริหารงานสาธารณสุข
7 CPH3321 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
8 EHP4322 วินิจฉัยและบำบัดโรคสำหรับผู้สูงวัย
9 EHP4323 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพ
10 EHP4324 สิ่งแวดล้อมกับภาวะสุขภาพผู้สูงวัย
11 EHP4325 ภูมิปัญญาและการแพทย์ทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
12 EHP4326 นโยบายสุขภาพและการจัดการสุขภาพผู้สูงวัย
13 CPH4421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์