ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2122 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
2 CPH2123 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 CPH3224 พฤติกรรมสุขภาพ
4 CPH3222 การปฐมพยาบาล
5 CPH2221 สุขภาพจิต
6 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
7 CPH3223 อาชีวอนามัย
8 CPH3226 การบริหารงานสาธารณสุข
9 CPH3321 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
10 CPH4324 การสื่อสารสุขภาพ
11 CPH4323 การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
12 CPH4325 พยาธิวิทยา-AA
13 CPH4325 พยาธิวิทยา-AB
14 CPH4322 วินิจฉัยและบำบัดโรคเบื้องต้น
15 CPH4421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
16 CPH4314 เภสัชวิทยา
17 CPH4412 สารสนเทศทางสุขภาพ
18 CPH4411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
19 GEN1111 วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน