ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OHS1102 เคมีและปฏิบัติการ 2
2 OHS1209 ชีวเคมี
3 OHS2204 อนามัยสิ่งแวดล้อม
4 OHS2207 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 OHS2208 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6 OHS3201 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial Hygiene
7 OHS3216 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอันตราย
8 WIL3114 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการทางานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 1
9 OHS3307 การยศาสตร์ (Ergonomics )
10 OHS3308 อาชีวเวชศาสตร์
11 OHS3309 การประเมินและการจัดการความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม
12 OHS3310 กฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13 OHS3320 การป้องกันอัคคีภัยและการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
14 OHS2209 การศึกษาและฝึกปฏิบัติงานในชุมชนและโรงงานอุตสาหกรรม
15 CO4809 สหกิจศึกษา Co - Operative Education
16 OHS1104 แคลคูลัสเบื้องต้น
17 OHS1105 ฟิสิกส์และปฏิบติการ 1