ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2122 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
2 CPH2123 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 CPH2221 สุขภาพจิต
4 CPH3222 การปฐมพยาบาล
5 CPH3223 อาชีวอนามัย
6 CPH3224 พฤติกรรมสุขภาพ
7 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
8 CPH3226 การบริหารงานสาธารณสุข
9 CPH3321 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
10 EHP4322 วินิจฉัยและบำบัดโรคสาหรับผู้สูงวัย
11 EHP4323 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพ
12 EHP4324 สิ่งแวดล้อมกับภาวะสุขภาพผู้สูงวัย
13 EHP4325 ภูมิปัญญาและการแพทย์ทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
14 EHP4326 นโยบายสุขภาพและการจัดการสุขภาพผู้สูงวัย