ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2122 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
2 CPH3224 พฤติกรรมสุขภาพ
3 CPH3222 การปฐมพยาบาล
4 CPH2221 สุขภาพจิต
5 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
6 CPH3223 อาชีวอนามัย
7 CPH3226 การบริหารงานสาธารณสุข
8 HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
9 CPH4324 การสื่อสารสุขภาพ
10 CPH4323 การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
11 CPH4325 section AA พยาธิวิทยา
12 CPH4325 section AB พยาธิวิทยา
13 CPH4322 วินิจฉัยและบำบัดโรคเบื้องต้น
14 CPH4421 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์