ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OHS1102 เคมีและปฏิบัติการ 2
2 OHS1209 ชีวเคมี
3 OHS2206 การปฐมพยาบาลในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4 OHS2207 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 OHS2208 กฎหมายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
6 OHS3201 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม Industrial Hygiene
7 OHS3216 กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมและอันตราย
8 OHS3217 จิตวิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Psychology)
9 OH3102 การป้องกันและควบคุมอัคคีภัย
10 OH3203 การยศาสตร์ (Ergonomics )
11 OH3204 การบริหารและการจัดการความเสี่ยงจากการทำงาน
12 OH3206 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13 OH3302 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
14 CO4809 สหกิจศึกษา