ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2122 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
2 CPH2221 สุขภาพจิต
3 CPH3222 การปฐมพยาบาล
4 CPH3223 อาชีวอนามัย
5 CPH3224 พฤติกรรมสุขภาพ
6 CPH3226 การบริหารงานสาธารณสุข
7 HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
8 EHP4322 วินิจฉัยและบำบัดโรคสาหรับผู้สูงวัย
9 EHP4323 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพ
10 EHP4324 สิ่งแวดล้อมกับภาวะสุขภาพผู้สูงวัย
11 EHP4325 ภูมิปัญญาและการแพทย์ทางเลือกในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
12 EHP4326 นโยบายสุขภาพและการจัดการสุขภาพผู้สูงวัย
13 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม