ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2122 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
2 CPH3321 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
3 CPH3331 การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
4 CPH3222 การปฐมพยาบาล
5 CPH4411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
6 CPH2221 สุขภาพจิต
7 CPH3223 อาชีวอนามัย
8 CPH3224 พฤติกรรมสุขภาพ
9 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
10 CPH3226 การบริหารงานสาธารณสุข
11 CPH3321 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
12 CPH4323 การให้คาปรึกษาด้านสุขภาพ
13 CPH4322 วินิจฉัยและบาบัดโรคเบื้องต้น
14 CPH4325_AA พยาธิวิทยา
15 CPH4325_AB พยาธิวิทยา
16 CPH2121 ฟิสิกส์ 1