ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OHS1102 เคมีและปฏิบัติการ 2
2 HE2505 AA การปฐมพยาบาล
3 OH2204 วิทยาการระบาดในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4 OH3202 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
5 OH3203 การยศาสตร์
6 OH3204 การบริหารและการจัดการความเสี่ยงจากการทางาน
7 OH3206 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
8 OH3302 การระบายอากาศในงานอุตสาหกรรม
9 HE2320 สุขภาพสิ่งแวดลอม
10 CO4809 สหกิจศึกษา
11 OHS1104 แคลคูลัสเบื้องต้น
12 OHS1105 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1