ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2122 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
2 CPH2221 สุขภาพจิต
3 CPH3222 การปฐมพยาบาล
4 CPH3223 อาชีวอนามัย
5 CPH3224 พฤติกรรมสุขภาพ
6 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
7 CPH3226 การบริหารงานสาธารณสุข
8 CPH2123 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
9 CPH4324 การสื่อสารสุขภาพ
10 CPH2121 ฟิสิกส์ 1