ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2122 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
2 CPH2123 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 HE2319 อาชีวอนามัย
4 CPH2122-1 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 1
5 CPH2123-1 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
6 CPH2221 สุขภาพจิต
7 CPH3222 การปฐมพยาบาล
8 CPH3223 อาชีวอนามัย
9 CPH3225 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
10 CPH3226 การบริหารงานสาธารณสุข
11 CPH3331 การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
12 CPH4316 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
13 CPH4412 สารสนเทศทางสุขภาพ
14 HE3902 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข
15 HE4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
16 CPH3224 พฤติกรรมสุขภาพ
17 CPH2121 ฟิสิกส์ 1