ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2211 ชีวเคมี
2 CPH2212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
3 CPH3213 วิทยาการระบาด
4 CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
5 CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข
6 CPH2311 อนามัยการเจริญพันธุ์
7 CPH3312 หลักการควบคุมโรค
8 CPH3313 ชีวสถิติสาธารณสุข
9 CPH4314 เภสัชวิทยา
10 CPH4325 พยาธิวิทยา AB
11 EHP4316 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม
12 CPH3331 การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
13 EHP4412 จิตวิทยาและการให้คำปรึกษาในผู้สูงวัย
14 EHP4413 สัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
15 EHP4414 การจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน
16 EHP4415 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต