ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2211 ชีวเคมี
2 CPH2212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
3 CPH3213 วิทยาการระบาด
4 CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
5 CPH2311 อนามัยการเจริญพันธุ์
6 CPH3312 หลักการควบคุมโรค
7 CPH3313 ชีวสถิติสาธารณสุข
8 CPH2311 อนามัยการเจริญพันธุ์
9 CPH4315 การพัฒนาอนามัยชุมชน
10 CPH4316 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
11 CPH3331 การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
12 CPH4413 นวัตกรรมทางสุขภาพ
13 CPH4414 การสัมมนาเพื่อวินิจฉัยสุขภาพชุมชน
14 CPH4411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
15 CPH2111 ชีววิทยา 1
16 CPH2113 คณิตศาสตร์และสถิติสาหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์
17 CPH2112 เคมี 1
18 OHS1101 เคมีและปฏิบัติการเคมี 1