ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OHS2101 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข
2 OHS1208 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3 OHS2203 พฤติกรรมสุขภาพและการสร้างเสริมสุขภาพ
4 OHS2102 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
5 OHS2205 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
6 OHS2310 การป้องกันและควบคุมโรค
7 OHS2311 ชีวสถิติ
8 OHS3202 การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ตัวอย่างในงานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม
9 OHS3303 พิษวิทยาอาชีวอนามัย
10 OHS3304 วิศวกรรมความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
11 OHS3305 มาตรฐานการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
12 OHS3306 การปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13 OHS3319 โครงการศึกษาด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14 OH4202 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
15 OH3205 การจัดทำโครงการและรายงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
16 OH4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
17 OHS1103 ชีววิทยาและปฏิบัติการ
18 OHS1207 สถิติเบื้องต้น