ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนำ
2 CPH2212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
3 CPH3213 วิทยาการระบาด
4 CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
5 CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข
6 CPH2311 อนามัยการเจริญพันธุ์
7 CPH3312 หลักการควบคุมโรค
8 CPH3313 ชีวสถิติสาธารณสุข
9 CPH4325 พยาธิวิทยา
10 EHP4316 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยแบบองค์รวม
11 CPH3331 การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
12 CPH4411 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
13 EHP4412 จิตวิทยาและการให้คาปรึกษาในผู้สูงวัย
14 EHP4413 สัมมนาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย
15 EHP4414 การจัดทำโครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน
16 EHP4415 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองในระยะสุดท้ายของชีวิต
17 EHP4323 การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพ
18 CPH2111 ชีววิทยา 1