ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH3331 การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
2 CPH4412 สารสนเทศทางสุขภาพ
3 CPH4413 นวัตกรรมทางสุขภาพ
4 CPH4414 การสัมมนาเพื่อวินิจฉัยสุขภาพชุมชน
5 CPH2311 อนามัยการเจริญพันธุ์
6 CPH3312 หลักการควบคุมโรค
7 CPH3313 ชีวสถิติสาธารณสุข
8 CPH4314 เภสัชวิทยา
9 CPH4315 การพัฒนาอนามัยชุมชน
10 CPH4316 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
11 CPH2211 ชีวเคมี
12 CPH2212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
13 CPH3213 วิทยาการระบาด
14 CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
15 CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข
16 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนำ
17 CPH4315 (AA) การพัฒนาอนามัยชุมชน