ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OHS2101 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข
2 OHS2203 พฤติกรรมสุขภาพและการสร2างเสริมสุขภาพ
3 OHS2204 อนามัยสิ่งแวดล้อม
4 OHS2205 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์
5 OHS3218 การบริหารงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
6 OH2205 การปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้านอาชีวอนามัย
7 OH3101 การจัดการและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
8 OH3211 อาชีวเวชศาสตร์
9 OH3301 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
10 OH3403 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
11 OH4201 การสัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12 OH4202 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13 OH4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย