ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH 3313 ชีวสถิติสาธารณสุข
2 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนา
3 CPH3213 วิทยาการระบาด
4 CPH3312 หลักการควบคุมโรค
5 CPH2211 ชีวเคมี
6 CPH2212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
7 CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข
8 CPH4315 การพัฒนาอนามัยชุมชน
9 CPH4316 การสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
10 HE4418 การบริหารงานสาธารณสุข
11 HE4910 สัมมนาสาธารณสุข
12 CPH2311 อนามัยการเจริญพันธุ์
13 CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
14 HE3413 ทันตสุขภาพ
15 CPH4325 พยาธิวิทยา
16 CPH4314 เภสัชวิทยา
17 CPH4322 วินิจฉัยและบาบัดโรคเบื้องต้น
18 CPH2111 ชีววิทยา 1
19 CPH2112 เคมี 1
20 CPH2113 คณิตศาสตร์และสถิติ
21 CPH2111 ชีววิทยา 1
22 CPH4324 การสื่อสารสุขภาพ