ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 OHS2101 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข
2 HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ
3 HE3618 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข
4 OH2301 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
5 OH2205 การปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้านอาชีวอนามัย
6 OH3101 การจัดการและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
7 OH3211 อาชีวเวชศาสตร์
8 OH3301 จิตวิทยาอุตสาหกรรม
9 OH3403 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
10 OH3202 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
11 OH4201 การสัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
12 OH4202 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13 OH4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
14 OHS1101 เคมีเเละปฏิบัติการ 1
15 CM2506 ชีวเคมี
16 OHS1103 ชีววิทยาและปฏิบัติการ
17 ST0401 สถิติสาหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์