ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2113 คณิตศาสตร์และสถิติ
2 CPH2111 ชีววิทยา 1
3 CPH2111 ชีววิทยา 1
4 CPH2211 ชีวเคมี
5 CPH2212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
6 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนา
7 CPH3213 วิทยาการระบาด
8 CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
9 CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข