ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 CPH2111 ชีววิทยา 1
2 CPH2211-1 ชีวเคมี-1
3 CPH2212 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 2
4 CPH3114-EH สาธารณสุขขั้นนา
5 CPH3114 สาธารณสุขขั้นนา
6 CPH3213 วิทยาการระบาด
7 CPH3214 หลักการพยาบาลพื้นฐาน
8 CPH3215 กฎหมายสาธารณสุข
9 CPH3331 การส่งเสริมทักษะวิชาชีพ
10 HE1101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์
11 HE2316 หลักการควบคุมโรค
12 HE2503 สารสนเทศทางสุขภาพ
13 HE3305 โภชนศาสตร์
14 HE4104 การพัฒนาอนามัยชุมชน
15 HE3203 สุขภาพจิต
16 HE4910 สัมมนาสาธารณสุข
17 CPH2112 เคมี 1
18 CPH2112-1 เคมี1
19 HE3605 ชีวสถิติสาธารณสุข
20 HE2317 ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน