ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา เปิดอ่านและดาวโหลด
1 HE3511 พฤติกรรมสุขภาพ
2 HE3618 หลักและวิธีการทางสาธารณสุข
3 OH2205 การปฏิบัติการใช้เครื่องมือด้านอาชีวอนามัย
4 OH2301 สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
5 OH3202 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพฯ
6 OH3206 มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7 OH3403 วิศวกรรมความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
8 OH4201 การสัมมนาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9 OH4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาชีวอนามัยฯ
10 ST0401 สถิติสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์
11 PH0111 ฟิสิกส์และปฏิบัติการ 1
12 CM0111-1 เคมีและปฏิบัติการ 1
13 CM2506 ชีวเคมี
14 OH4202 ระเบียบวิธีวิจัยในงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย